Algemene voorwaarden Alex Advies
PDF – 134,7 KB 1360 downloads

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Alex Advies.

 • – Algemeen
  • In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid iedere (rechts)persoon die met “Administratiekantoor Advies Advies” in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Administratiekantoor Alex Advies te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst Administratiekantoor Alex Advies toepassing van eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
  • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Administratiekantoor Alex Advies slechts indien Administratiekantoor Alex Advies en de opdrachtgever deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Voor alle door Administratiekantoor Alex Advies uitgebrachte offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten:
 1. de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst;
 2. deze algemene voorwaarden;
  • In geval van tegenstrijdigheid of onvolledigheid tussen de hierboven genoemde documenten zal de rangorde zoals genoemd in artikel 1.4 worden gehanteerd.

 

 • – Tot stand komen en duur van de overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door Administratiekantoor Alex Advies uitgebrachte aanbieding en/of offerte door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling wordt aanvaard. Een door de opdrachtgever aan Administratiekantoor Alex Advies verstrekte opdracht bindt Administratiekantoor Alex Advies pas nadat deze opdracht door Administratiekantoor Alex Advies aan de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
  • Het door Administratiekantoor Alex Advies uitgebrachte aanbod is gebaseerd op de daartoe door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Administratiekantoor Alex Advies mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
  • Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Administratiekantoor Alex Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
  • Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan Administratiekantoor Alex Advies om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.
  • Administratiekantoor Alex Advies is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

 • – Uitvoering van de overeenkomst
  • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Administratiekantoor Alex Advies. Administratiekantoor Alex Advies bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen, al dan niet uit haar organisatie, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW), dat een regeling geeft voor het geval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
  • Administratiekantoor Alex Advies zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
  • Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen Administratiekantoor Alex Advies haar werkzaamheden dient te verrichten, zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn door Administratiekantoor Alex Advies levert geen toerekenbare tekortkoming van Administratiekantoor Alex Advies en derhalve geen grond voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever op, noch geeft dit de opdrachtgever recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Administratiekantoor Alex Advies.

 

Artikel 4 - Online toegang tot Software

 • Tenzij anderszins overeengekomen zal Administratiekantoor Alex Advies aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst via haar website toegang verlenen tot software van derden waarmee de opdrachtgever onder meer in staat is om zijn salarisadministratie en/of eerste dag meldingen te verrichten, alsmede toegang tot een HR kennisbank (“de Software”). Administratiekantoor Alex Advies zal daartoe aan de opdrachtgever een gebruikersnaam, wachtwoord, en/of andere gebruiksgegevens verstrekken, die het voor de opdrachtgever mogelijk maken om gebruik te maken van de via haar website toegankelijke Software.
 • Administratiekantoor Alex Advies zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de toegang, alsmede de ter beschikking gestelde Software en de opgeslagen gegevens te realiseren, maar kan niet garanderen dat die toegang continu, zonder onderbrekingen, beschikbaar zal zijn voor de opdrachtgever.

 

Artikel 5 - Voorwaarden met betrekking tot toegang tot en gebruik van Software

 • De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de door Administratiekantoor Alex Advies ter beschikking gestelde Software en voor de informatie die hij met behulp daarvan opvraagt, opslaat, verspreidt en anderszins gebruikt. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Alex Advies voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door opdrachtgever met behulp van de Software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 • Opdrachtgever is gehouden om de door Administratiekantoor Alex Advies aan de opdrachtgever verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden. Zodra de opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet opdrachtgever Administratiekantoor Alex Advies daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. De opdrachtgever draagt alle kosten die eventueel uit dit onbevoegde gebruik en/of misbruik voortvloeien en is aansprakelijk voor eventuele schade die Administratiekantoor Alex Advies en/of toeleveranciers van Administratiekantoor Alex Advies als gevolg daarvan leiden.
 • Opdrachtgever zal alle regels en aanwijzingen van Administratiekantoor Alex Advies omtrent de geleverde toegang tot en gebruik van de Software opvolgen, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en zoals door Administratiekantoor Alex Advies schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan de opdrachtgever.

 

Artikel 6 - Onderhoud en support

 • Administratiekantoor Alex Advies behoudt zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Software en/of opgeslagen gegevens tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Administratiekantoor Alex Advies en/of van haar toeleveranciers. Administratiekantoor Alex Advies zal ernaar streven om de opdrachtgever daar steeds tijdig van te voren van op de hoogte te stellen. Administratiekantoor Alex Advies zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.
 • Administratiekantoor Alex Advies zal de opdrachtgever ondersteunen bij het gebruik van de toegang tot de Software. Voor ondersteuning bij het gebruik van de software van derden, zal opdrachtgever contact opnemen met de betreffende derde. De ondersteuning wordt waar mogelijk verleend op afstand via een on-line support systeem op de website van de leverancier van de betreffende software, alsmede door middel van een telefonische helpdesk die tijdens kantooruren bereikbaar is. Administratiekantoor Alex Advies zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de antwoorden.

 

 Artikel 7 – Tarieven, vergoedingen en onkosten

7.1     De tarieven van Administratiekantoor Alex Advies zijn in euro’s en exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en andere in het kader van de overeenkomst gemaakte onkosten. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de verrichte werkzaamheden.

7.2     Indien de lonen en/of prijzen stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is Administratiekantoor Alex Advies gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

7.3     Het honorarium, zo nodig vermeerderd met onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4     Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden om de tot aan de beëindiging reeds verschuldigde overeengekomen vergoeding (tarieven en andere in het kader van de opdracht gemaakte kosten), zo nodig vermeerderd met onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, aan Administratiekantoor Alex Advies te voldoen.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1     De opdrachtgever dient het gehele door hem verschuldigde factuurbedrag binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te betalen, door middel van storting of overmaking op een door Administratiekantoor Alex Advies aangewezen bank- of girorekening.

8.2     De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Administratiekantoor Alex Advies, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.3     Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. Administratiekantoor Alex Advies is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Administratiekantoor Alex Advies.

8.4     Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Administratiekantoor Alex Advies worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250,-, zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

8.4     Administratiekantoor Alex Advies is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever contante betaling, een voorschotbetaling, dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat de contante betaling te doen, het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Administratiekantoor Alex Advies bevoegd, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Administratiekantoor Alex Advies uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.5     Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, of de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met Administratiekantoor Alex Advies gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 9 – Verplichtingen opdrachtgever

9.1     De opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, die Administratiekantoor Alex Advies naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan Administratiekantoor Alex Advies te verstrekken.

9.2     De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Administratiekantoor Alex Advies verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

9.3     Administratiekantoor Alex Advies heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van één van zijn verplichtingen jegens Administratiekantoor Alex Advies of indien Administratiekantoor Alex Advies redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever hiermee in verzuim is. Administratiekantoor Alex Advies behoudt zich in dit verband het recht voor de toegang tot de ter beschikking gestelde software en de opgeslagen gegevens (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Administratiekantoor Alex Advies zal pas weer overgaan tot ter beschikkingstelling van de toegang tot de software en/of de opgeslagen gegevens en/of anderszins de overeenkomst weer uit te voeren, nadat de opdrachtgever binnen een door Administratiekantoor Alex Advies gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.

9.4     Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 9.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 9.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Administratiekantoor Alex Advies bevoegd het extra honorarium van het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

10.1   De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Administratiekantoor Alex Advies niet bevoegd op welke wijze dan ook de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Administratiekantoor Alex Advies openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, noch aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van (de uitvoering van) de overeenkomst, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

Artikel 11– Intellectuele eigendom

11.1   De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Administratiekantoor Alex Advies in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever worden gebruikt -waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d.- berusten uitsluitend bij Administratiekantoor Alex Advies, voorzover die rechten niet tevens aan derden toekomen.

11.2   Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d met betrekking tot hetgeen (mede) krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden tot stand is gebracht, alsmede de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Administratiekantoor Alex Advies ter beschikking gestelde Software, informatiedragers, databestanden berusten bij Administratiekantoor Alex Advies en/of haar licentiegevers.

11.3   Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 11.1 en 11.2 bedoelde producten, al dan niet met behulp van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of deze voor een ander doel te gebruiken of ter beschikking te stellen aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

 • Behoudens voor zover is toegestaan bij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en in de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomst, mag de opdrachtgever de ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de software en/of de toegang daartoe te verwijderen of te omzeilen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan om auteursrechtaanduidingen, merken en/of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van of wijzigen aan te brengen in de ter beschikking gestelde software.
 • Administratiekantoor Alex Advies is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun intellectuele eigendomsrechten in verband met door Administratiekantoor Alex Advies verrichte diensten, indien Administratiekantoor Alex Advies die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen die aan Administratiekantoor Alex Advies door of vanwege de opdrachtgever ter nakoming van de overeenkomst zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart de opdrachtgever Administratiekantoor Alex Advies volledig.

 

Artikel 12 - Privacy / verwerkingen van persoonsgegevens

12.1   In de relatie tussen Administratiekantoor Alex Advies en de opdrachtgever worden persoonsgegevens verwerkt. In die relatie is Administratiekantoor Alex Advies bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die in opdracht van de opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor de door hem verwerkte persoonsgegevens. Administratiekantoor Alex Advies verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in het kader van de volgende doeleinden:

 1. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
 2. het in contact kunnen treden met de opdrachtgever;
 3. het door Administratiekantoor Alex Advies verrichten van marktonderzoek,

       verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van de software en/of andere producten en diensten van Administratiekantoor Alex Advies en aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede het door derden verrichten van dergelijke activiteiten en het verzenden door die derden van informatie (reclame) over hun producten en diensten;

 1. het waarborgen van de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de toegang

       tot en het gebruik van de software, alsmede de overige door Administratiekantoor Alex Advies aangeboden diensten;

 1. het (doen) uitvoeren van een risico-analyse met betrekking tot de (aspirant)

       opdrachtgever;

 1. het netwerkbeheer en het verkrijgen van management- en beleidsinformatie.

12.2   Administratiekantoor Alex Advies is gerechtigd de persoonsgegevens in het kader van de in het vorige lid genoemde doeleinden te verstrekken aan de aan Administratiekantoor Alex Advies gelieerde ondernemingen en aan zorgvuldig geselecteerde derden, tenzij de opdrachtgever aan Administratiekantoor Alex Advies te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.

12.3   Administratiekantoor Alex Advies zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

12.4   Administratiekantoor Alex Advies is gerechtigd om in voorkomende gevallen haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens en/of verkeersgegevens. Voorts is Administratiekantoor Alex Advies gerechtigd om de NAW-gegevens van de opdrachtgever in voorkomende gevallen aan derden te verstrekken, indien deze derden hiertoe een gemotiveerd verzoek bij Administratiekantoor Alex Advies hebben ingediend en het naar het (voorlopige) oordeel van Administratiekantoor Alex Advies aannemelijk is dat er door de opdrachtgever inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van deze derden en/of anderszins onrechtmatig jegens deze derden is gehandeld.

12.5   De opdrachtgever kan Administratiekantoor Alex Advies verzoeken om hem mee te delen welke persoonsgegevens van de opdrachtgever door Administratiekantoor Alex Advies worden verwerkt. In dat geval zal Administratiekantoor Alex Advies de opdrachtgever daarover binnen vier (4) weken informeren. Als de betreffende gegevens feitelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn, zal Administratiekantoor Alex Advies - voor zover zij daartoe redelijkerwijs gehouden is - die gegevens op verzoek van de opdrachtgever corrigeren.

 

 

 

Artikel 13 – Klachten

13.1   De opdrachtgever dient na realisatie van de verrichte diensten te controleren of de verrichte diensten met de opdracht overeenstemmen.

13.2   Klachten over de door Administratiekantoor Alex Advies verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient de opdrachtgever schriftelijk aan Administratiekantoor Alex Advies kenbaar te maken binnen 30 dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Administratiekantoor Alex Advies terzake vervalt.

13.3   De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in artikel 13.2 bedoeld.

13.4   Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Administratiekantoor Alex Advies gegrond is, zal Administratiekantoor Alex Advies naar eigen keuze, hetzij het factuurbedrag aanpassen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde facturen restitueren zonder verder de overeenkomst na te komen, hetzij de betreffende werkzaamheden verbeteren dan wel opnieuw verrichten.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1   Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid van Administratiekantoor Alex Advies leidt, zal die aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de verrichte diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben. De in totaal door Administratiekantoor Alex Advies te vergoeden schade bedraagt, behoudens opzet of grove schuld, nimmer meer dan het bedrag of de bedragen waarop de door Administratiekantoor Alex Advies gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Administratiekantoor Alex Advies onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14.2   Voorzover (rechts)personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Administratiekantoor Alex Advies gegeven opdrachten de bevoegdheid van Administratiekantoor Alex Advies in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Administratiekantoor Alex Advies voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde (rechts)personen is uitgesloten, tenzij de hieruit voortvloeiende schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Administratiekantoor Alex Advies.

14.3   Administratiekantoor Alex Advies is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 9.1 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 9.2 instaat, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Administratiekantoor Alex Advies.

14.4   Administratiekantoor Alex Advies is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook.

14.5   Verstrekte opdrachten worden door Administratiekantoor Alex Advies uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Alex Advies voor aanspraken van derden terzake van schade welke verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden, indien en voor zover deze het gevolg is van feiten en omstandigheden op grond waarvan Administratiekantoor Alex Advies krachtens het bepaald in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1   Administratiekantoor Alex Advies is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stroomstoring, uitval van Internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, computervirussen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, een niet toerekenbare tekortkoming van door Administratiekantoor Alex Advies ingeschakelde derden of toeleveranciers, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines alsmede iedere andere omstandigheden die buiten de macht van Administratiekantoor Alex Advies liggen.

15.2   Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.

 

Artikel 16 – Opzegging/ontbinding

 • De opdrachtgever en Administratiekantoor Alex Advies kunnen de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 7 lid 4 van toepassing.
 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 • Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling aan de opdrachtgever is verleend, schuldsanering van de opdrachtgever is uitgesproken, het bedrijf van de opdrachtgever wordt gestaakt of geliquideerd, of de opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Administratiekantoor Alex Advies gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
 • Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Administratiekantoor Alex Advies tevens het recht op vergoeding door de opdrachtgever van door hem geleden schade, kosten, rente en dergelijke.
 • Na beëindiging van de overeenkomst – op welke wijze ook – is de opdrachtgever niet meer gerechtigd gebruik te maken van de ter beschikking gestelde software.

 

Artikel 17 – Conversie

 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

 

Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

 • Op aanbiedingen van Administratiekantoor Alex Advies en de overeenkomst(en) tussen Administratiekantoor Alex Advies en de opdrachtgever, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsverhouding en de verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank. Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.